+7 (7212) 996606 / +7 (708) 4360630
ardcon@mail.ru
ББ-дың ең ақпаратты және сенімді әдістерінің бірі рентгендік бақылау болып табылады. Бұл әдіс түрлі диаметрлі құбырлар, металл конструкциялары, технологиялық жабдықтар, композиттік өнімдер және т.б. сияқты объектілерді диагностикалау үшін кеңінен қолданылады.
Visual және өлшеу бақылау - Серпімді тербеліс пайдалану негізінен ультрадыбыстық жиіліктер негізінде . Негізгі әдістері: көлеңкелі, резонанстық, кедергісі, тегін тербеліс, ehometod...
Бұзбай бақылаудың негізгі әдістерінің бірі ультрадыбыстық дефектоскопия дәнекерленген құрылымдардың сенімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Ол технологиялық және магистральды құбырлар, мойынтіректерді ұстаушылар, жабдықтар және т.б. жұмыс ресурсы тікелей байланысты болатын дәнекерлеудің сапасын тексеруге бағытталған. Бұзбай бақылау дәнекерленген қосылыстарда қолайсыз ақаулар бар конструкцияларды пайдалануға жол бермеу үшін жүзеге асырылады.
Капиллярлық дефектоскопия негізі арнайы сұйықтықтардың (пенетранттардың) ақауларға өту мүмкіндігінде жатады. Алынған контрастты бейне зерттелетін материалдың жағдайын бағалауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс магниттік әдіспен жүзеге асырылмайтын бейметалдардың және қорытпалардан жасалған өнімдердегі беткейлік ақауларды анықтауға мүмкіндік береді.
Ультрадыбыстық қалыңдықты өлшеу металл конструкцияларды техникалық диагностикалаудың ең сенімді әдістерінің бірі деп есептеледі. Нәтижелерді алудағы қателік шамалы болып келеді. Бұл объектінің техникалық жай-күйін жылдам және дәл бағалауға және төтенше жағдайлардың пайда болуына жол бермеудің тәжірибелік тәсілі. Бақылаудың бұл тәсілі ұтымды болып табылады, себебі ол басқарылатын объектілерге зиян келтірмейді.
Металдың және қорытпалардың нақты күйін бағалауға болатын негізгі сипаттамалардың бірі олардың қаттылығы. Бұл бақылау әдісі - техникалық диагностиканың кең таралған әдістерінің бірі.
Жылулық бейнелеу әдісін енгізудің негізгі тәсілі температура таралуын немесе инфрақызыл сәулеленуді көрінетін суретке айналдыруды қамтамасыз ететін аппаратураны құру болып табылады. Жылу бейнелеу әдісін мүмкіндіктерін жүзеге асыру нәтижесінде (портативті, ұялы, стационарлық сияқты) жылулық бейнелеу аппараттық құрылғылардың кең ауқымды спектрі құрылды. Олардың ауа-райының қолайсыз жағдайларында іздеу операцияларын жүргізуді жүзеге асыру, жасырын немесе жасырылған объектілерді анықтау, нысандарын түрлі ішкі ақауларын анықтау, оған қоса, «түнгі көру» сияқты мәселелердің шешімі бола алатын мүмкіндіктері бар.
Магниттік қалыңдық өлшеуіш МТ-2007 сыр-бояу, гальвандық, жалыннан қорғау және басқа да ферромагниттік негізді (болат, шойын т.б.) қаптайтын магниттік емес тоқөткізгіш және өткізбейтін жабындылардың қалыңдығын тексеру үшін қолданылады.
Магнитті ұнтақпен дефектоскопия – бұзбай бақылау әдістерінің ішіндегі ең маңызды әдістердің бірі. Бұл әдіс – өте қарапайым, әмбебап әдіс, зерттеу нәтижесін бірден көрсетеді әрі заттың жоғары қабатын және жоғарғы қабаттың астындағы қабаттарды бақылауда ерекше сезгіштік қасиетке ие болып табылады.
Бақылаудың вакуумдық-көпіршікті әдісі өтпе ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. Осы тәсілмен бақылау кезінде индикаторлық ерітіндімен суланған пісірілген қосылыстың тексеріліп отырған учаскесі жағынан вакуум-камера орнатылады және онда сейілту орындалады. Бұл ретте туындайтын қысым айырмасы арқасында атмосфералық ауа олардың көпіршікті индикациясын туғыза отырып, өтпе ақаулар арқылы енеді.
Бақылаудың электрұшқындық әдісі – электр тесіктің және (немесе) оның параметрлерініңөзгерістерінің орын алуын бақылау объектісінің қоршаған ортасында немесе оның учаскесіндетіркеуге негізделген электрлік бұзбай бақылау әдісі.
Вихретоковый контроль – метод неразрушающего контроля для проверки изделий из токопроводящих материалов на наличие поверхностных дефектов (трещин, волосовин, закатов, надрывов и др.), основанный на взаимодействии внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в объекте контроля этим полем.
Спектральный анализ широко используется в различных отраслях промышленности и науки, и служит универсальным инструментом, который позволяет точно и оперативно исследовать элементный состав вещества. Эта информация необходима для правильного ведения технологических процессов, контроля качества исходных материалов, промежуточного и готового продуктов, а также позволяет создавать новые материалы с заданными качествами.
Металлографический метод контроля – это комплекс испытаний и аналитических мероприятий, направленный на изучение макроструктуры и микроструктуры металлов, исследование закономерности образования структуры и зависимостей влияния структуры на механические, физико – механические и другие свойства металла.
Адгезия – это устойчивость к отслаиванию однослойного или многослойного антикоррозионного покрытия к окрашиваемой поверхности и/или между слоями. Поэтому при монтажных работах по устройству изоляции проводится контроль адгезии, изучается вопрос о соответствии изоляционного покрытия с типом трубопровода и климатом, в котором будет проложена магистраль. Несоответствие может повлечь тепловые потери, ранний износ труб, что потребует дополнительных экономических вложений.
Гидравлическое испытание — необходимая процедура, свидетельствующая о надёжности оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, в течение всего срока их службы, что крайне важно, учитывая серьёзную опасность для жизни и здоровья людей в случае их неисправностей и аварий
Под термином «электробезопасность» понимается система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Одним из мероприятий является проведение контроля электробезопасности электроприборов.
Контроль за состоянием лестниц заключается в периодической проверке прочности их несущих элементов, узлов сопряжения лестниц
Бақылаудың қолданылатын әдістері

«ARDCON (АРДКОН)» ЖШС туралы мәлімет

«ARDCON (АРДКОН)» ЖШС 2015 жылы құрылған. Компания бұзбай бақылау әдісімен жұмыс жасайтын зертханасы бар тәуелсіз экспертиза жүргізу мекемесі болып табылады. 2017 жылы ұйымның металды дәнекерлеу және бақылау бойынша сынақ зертханасы ИСО/МЭК 17025-2009 Мемлекеттік стандартына сәйкес аккредиттелуден өтті.

Зертхана бұзбай бақылау іс-шараларын жүргізуге арналған қазіргі заманғы құрылғылармен жабдықталған, кең материалдық, нормативті базаға ие және өндірістік қауіпсіздік саласында және қауіптілігі жоғары өндірістік объектілердегі құрылғылардың сапасын бақылау қызметі бойынша жұмыс жасайды. Компания қызмет көрсететін қауіптілігі жоғары өндірістік объектілерге химия, мұнай өңдеу индустриясындағы құбырлар желісі, газ құбырлары, қысыммен жұмыс істейтін арнайы қаптар, мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарлар, жылу және су ысыту қазандықтары, жүк көтергіш құрылғылар және өзге де өндіріс саласында қолданылатын құрал-жабдықтар жатады.

Компания сараптамаларда полиэтилен және металл құбырларды ультрадыбыстық бақылау, қалыңдықты ультрадыбыспен өлшеу, радиографиялық, визуалды, жылу арқылы бақылау, магнитті ұнтақты бақылау, капиллярлық, құйын тоқ арқылы бақылау, діріл белсенділігін өлшеу, ағуды анықтау арқылы және т.б. бұзбай бақылау әдістерін қолданады.

Зертханамыздың базасындағы қозғалмалы сынақ зертханасы кез келген жерде орналасқан объектілерде зерттеу жасай алады.

Компания ұжымы сараптама және бұзбай бақылау жасау саласында ІІ және ІІІ деңгейлік аттестациядан өткен мамандардан тұрады. Зертхананың атқарушы қызметкерлері ұзақ мерзімді кәсіби дайындықтан өткен. Арнайы өлшеу құрылғыларын кәсіби деңгейде меңгерген, мемлекеттік, салалық стандарттар талаптарын және өзге де нормативтік құжаттарды жетік біледі. «ARDCON (АРДКОН)» ЖШС қызметкерлерінің мұнай-газ кешендерінде және өзге де көптеген өндіріс салаларында сараптама жасау тәжірибесі мол. Олардың қатарында «Теңізшевройл» ЖШС, «ТНК «Казхром» АҚ, «ҚазТрансОйл» АҚ, «НК «Қазақстан Темiр Жолы» АҚ, «KEGOC» АҚ, «Қазақмыс корпорациясы» АҚ, «Әскери Құрылыс Астана» ЖШС, «ҚР ұлттық ядролық орталығы», «Автогаз Трейд» ЖШС және т.б. өнеркәсіп орындары бар.

Компания әрбір клиентпен жеке-жеке жұмыс жасайды және бұл қызметіміздің ең маңызды принциптерінің бірі болып табылады. Тапсырылған қызметтің көлеміне, объектілердің орналасуына және өзге де жұмыс шарттарына қарамастан, біз тапсырыс берушіге жоғары сапалы, жылдам және мобильді жұмыс нәтижесін ұсынамыз. Жұмыскерлерімізді жердің шалғайлығы, жұмыстың ауырлығы қорқытпайды. Өйткені жастық жігер, жоғары кәсібилік пен бірлік «ARDCON (АРДКОН)» ЖШС-нің басты қозғалыс күші болып табылады.

ARDCON командасының шеберлігі мен ісін жетік білуі нәтижесінде көптеген тапсырыс берушілеріміз бүгінгі таңда тұрақты тұтынушыларымызға айналған. Компанияның қызметі жөніндегі толық ақпарат ресми сайтымыздың «Қызметтер» бөлімінде ұсынылған.

Біздің артықшылықтарымыз
Үздік маман
Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес! Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес! Онсыз біз жай ғана ақылға қонымды адам емес еді.
Ұтқырлық
Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес! Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес!
Халықаралық стандарттарға сәйкес
Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес! Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес! Онсыз біз жай ғана ақылға қонымды адам емес еді.
Іздерімен
Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес! Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес!
Лицензиялық кәсіпорындар
Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес! Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес! Онсыз біз жай ғана ақылға қонымды адам емес еді.
жылжымалы зертхана
Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес! Біз тіпті біздің өмірімізде ақпараттың маңыздылығын күдіктенбейді емес! Онсыз біз жай ғана ақылға қонымды адам емес еді.
(Русский)

Соңғы жаңалықтар
25.04.2018

Өкінішке орай, ақпараттек орыс тілінде қол жетімді.

CALL ME
+
Call me!