+7 (7212) 996606 / +7 (708) 4360630
info@ardcon.kz
ББ-дың ең ақпаратты және сенімді әдістерінің бірі рентгендік бақылау болып табылады. Бұл әдіс түрлі диаметрлі құбырлар, металл конструкциялары, технологиялық жабдықтар, композиттік өнімдер және т.б. сияқты объектілерді диагностикалау үшін кеңінен қолданылады.
Visual және өлшеу бақылау - Серпімді тербеліс пайдалану негізінен ультрадыбыстық жиіліктер негізінде . Негізгі әдістері: көлеңкелі, резонанстық, кедергісі, тегін тербеліс, ehometod...
Бұзбай бақылаудың негізгі әдістерінің бірі ультрадыбыстық дефектоскопия дәнекерленген құрылымдардың сенімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Ол технологиялық және магистральды құбырлар, мойынтіректерді ұстаушылар, жабдықтар және т.б. жұмыс ресурсы тікелей байланысты болатын дәнекерлеудің сапасын тексеруге бағытталған. Бұзбай бақылау дәнекерленген қосылыстарда қолайсыз ақаулар бар конструкцияларды пайдалануға жол бермеу үшін жүзеге асырылады.
Капиллярлық дефектоскопия негізі арнайы сұйықтықтардың (пенетранттардың) ақауларға өту мүмкіндігінде жатады. Алынған контрастты бейне зерттелетін материалдың жағдайын бағалауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс магниттік әдіспен жүзеге асырылмайтын бейметалдардың және қорытпалардан жасалған өнімдердегі беткейлік ақауларды анықтауға мүмкіндік береді.
Ультрадыбыстық қалыңдықты өлшеу металл конструкцияларды техникалық диагностикалаудың ең сенімді әдістерінің бірі деп есептеледі. Нәтижелерді алудағы қателік шамалы болып келеді. Бұл объектінің техникалық жай-күйін жылдам және дәл бағалауға және төтенше жағдайлардың пайда болуына жол бермеудің тәжірибелік тәсілі. Бақылаудың бұл тәсілі ұтымды болып табылады, себебі ол басқарылатын объектілерге зиян келтірмейді.
Металдың және қорытпалардың нақты күйін бағалауға болатын негізгі сипаттамалардың бірі олардың қаттылығы. Бұл бақылау әдісі - техникалық диагностиканың кең таралған әдістерінің бірі.
Жылулық бейнелеу әдісін енгізудің негізгі тәсілі температура таралуын немесе инфрақызыл сәулеленуді көрінетін суретке айналдыруды қамтамасыз ететін аппаратураны құру болып табылады. Жылу бейнелеу әдісін мүмкіндіктерін жүзеге асыру нәтижесінде (портативті, ұялы, стационарлық сияқты) жылулық бейнелеу аппараттық құрылғылардың кең ауқымды спектрі құрылды. Олардың ауа-райының қолайсыз жағдайларында іздеу операцияларын жүргізуді жүзеге асыру, жасырын немесе жасырылған объектілерді анықтау, нысандарын түрлі ішкі ақауларын анықтау, оған қоса, «түнгі көру» сияқты мәселелердің шешімі бола алатын мүмкіндіктері бар.
Магниттік қалыңдық өлшеуіш МТ-2007 сыр-бояу, гальвандық, жалыннан қорғау және басқа да ферромагниттік негізді (болат, шойын т.б.) қаптайтын магниттік емес тоқөткізгіш және өткізбейтін жабындылардың қалыңдығын тексеру үшін қолданылады.
Магнитті ұнтақпен дефектоскопия – бұзбай бақылау әдістерінің ішіндегі ең маңызды әдістердің бірі. Бұл әдіс – өте қарапайым, әмбебап әдіс, зерттеу нәтижесін бірден көрсетеді әрі заттың жоғары қабатын және жоғарғы қабаттың астындағы қабаттарды бақылауда ерекше сезгіштік қасиетке ие болып табылады.
Бақылаудың вакуумдық-көпіршікті әдісі өтпе ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. Осы тәсілмен бақылау кезінде индикаторлық ерітіндімен суланған пісірілген қосылыстың тексеріліп отырған учаскесі жағынан вакуум-камера орнатылады және онда сейілту орындалады. Бұл ретте туындайтын қысым айырмасы арқасында атмосфералық ауа олардың көпіршікті индикациясын туғыза отырып, өтпе ақаулар арқылы енеді.
Бақылаудың электрұшқындық әдісі – электр тесіктің және (немесе) оның параметрлерініңөзгерістерінің орын алуын бақылау объектісінің қоршаған ортасында немесе оның учаскесіндетіркеуге негізделген электрлік бұзбай бақылау әдісі.
Вихретоковый контроль – метод неразрушающего контроля для проверки изделий из токопроводящих материалов на наличие поверхностных дефектов (трещин, волосовин, закатов, надрывов и др.), основанный на взаимодействии внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в объекте контроля этим полем.
Спектральный анализ широко используется в различных отраслях промышленности и науки, и служит универсальным инструментом, который позволяет точно и оперативно исследовать элементный состав вещества. Эта информация необходима для правильного ведения технологических процессов, контроля качества исходных материалов, промежуточного и готового продуктов, а также позволяет создавать новые материалы с заданными качествами.
Металлографический метод контроля – это комплекс испытаний и аналитических мероприятий, направленный на изучение макроструктуры и микроструктуры металлов, исследование закономерности образования структуры и зависимостей влияния структуры на механические, физико – механические и другие свойства металла.
Адгезия – это устойчивость к отслаиванию однослойного или многослойного антикоррозионного покрытия к окрашиваемой поверхности и/или между слоями. Поэтому при монтажных работах по устройству изоляции проводится контроль адгезии, изучается вопрос о соответствии изоляционного покрытия с типом трубопровода и климатом, в котором будет проложена магистраль. Несоответствие может повлечь тепловые потери, ранний износ труб, что потребует дополнительных экономических вложений.
Гидравлическое испытание — необходимая процедура, свидетельствующая о надёжности оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, в течение всего срока их службы, что крайне важно, учитывая серьёзную опасность для жизни и здоровья людей в случае их неисправностей и аварий
Под термином «электробезопасность» понимается система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Одним из мероприятий является проведение контроля электробезопасности электроприборов.
Контроль за состоянием лестниц заключается в периодической проверке прочности их несущих элементов, узлов сопряжения лестниц
Бақылаудың қолданылатын әдістері
Виды оказываемых услуг

Экспертиза технологического оборудования Применяется на опасных производственных объектах различных отраслей промышленности для обеспечения промышленной безопасности

Техническое диагностирование оборудования Определение возможности дальнейшей эксплуатации трубопроводов, работающих под давлением, газо- и нефтепроводов, резервуаров, котлов, сосудов, печей, теплообмеников, водонагревателей, насосов с истекшими сроками службы

Освидетельствование грузоподъемных механизмов и сооруженийПолное или частичное обследование ГПМ и нивелировка грузоподъемных механизмов и прилегающих к ним подкрановых путей с целью определения остаточного ресурса и продления срока эксплуатации

Контроль металлоконструкцийКонтроль металла, закладных конструкций при строительстве жилых домов и промышленных объектов различного назначения

Операционный контроль на производствеОперационный контроль проводится при производстве изделий и продукции из металла на соответствие проекту и нормативной документации

Обследование зданий и сооружений Здания промышленного и гражданско-хозяйственного назначения подлежат обследованию с целью обеспечения промышленной безопасности

Экспертиза предприятияЭкспертиза предприятия на соответствие нормам и требованиям в области обеспечения промышленной безопасности

Экспертиза промышленной безопасности технологий и технических устройствПроводится для получения Разрешения уполномоченного органа в РК на применение на территории Республики Казахстан

Обучение персонала правилам промышленной безопасностиОбучение персонала инженерно-технических и производственных специальностей по программам в области промышленной безопасности, электробезопасности, радиационной безопасности

Профессиональное обучениеОбучение по рабочим профессиям различных направлений

Методы неразрушающего контроля
Один из самых информативных и достоверных методов НК – рентгенографический контроль. Данный метод повсеместно применяется для диагностики таких объектов, как трубопроводы различных диаметров, металлоконструкции, технологическое оборудование, изделия из композитов и пр.
Для получения первичной информации об исследуемом объекте проводится визуальный и измерительный контроль (ВИК). ВИК направлен на то, чтобы проверить качество заготовок под сварку, а также оценить качество самих сварных соединений. Внешний осмотр – неотъемлемая часть технической диагностики. Он проводится независимо от того, применяются ли иные методы НК.
Один из ключевых методов неразрушающего контроля, ультразвуковая дефектоскопия позволяет судить о надёжности сварных конструкций. Он направлен на то, чтобы проверить качество сварки, от которой напрямую зависит рабочий ресурс технологических и магистральных трубопроводов, несущих опор, оборудования и т.д. Неразрушающий контроль проводится для того, чтобы пресечь ввод в эксплуатацию конструкций, в сварных соединениях которых имеются недопустимые дефекты.
В основе капиллярной дефектоскопии лежит способность специальных жидкостей (пенетрантов) к проникновению в дефекты. Полученное контрастное изображение позволяет судить о состоянии исследуемого материала. Данный метод позволяет выявлять поверхностные дефекты в изделиях из неметаллов и сплавов, недоступных для магнитного метода.
Ультразвуковая толщинометрия по праву считается одним из наиболее достоверных способов технической диагностики металлоконструкций. Погрешность при получении результатов незначительна. Это очень практичный способ быстро и точно оценить техническое состояние объекта и предупредить возникновение аварийных ситуаций. Данный метод контроля привлекателен тем, что не предполагает какого-либо вреда для эксплуатируемых объектов.
Одна из главных характеристик, по которым можно судить о реальном состоянии металла и сплавов, – это их твёрдость. Этот метод контроля служит одним из самых распространённых методов технической диагностики.
Основным путем реализации тепловизионного метода является создание аппаратурных средств, обеспечивающих преобразование температурного распределения или инфракрасного излучения в видимое изображение. Реализация возможностей тепловизионного метода, обеспечивающего как выявление внутренних дефектов в различных объектах, так и эффективного решения проблемы «ночного видения», обнаружения скрытых или замаскированных объектов или осуществление поисковых мероприятий в сложных метеоусловиях, обусловила создание широкого спектра тепловизионных аппаратурных средств: портативных, мобильных, стационарных.
Магнитный толщиномер покрытий МТ-2007 предназначен для измерения толщины лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых других немагнитных токопроводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитных (сталь, чугун и пр.) основаниях.
Магнитопорошковая дефектоскопия (МПД) в системе неразрушающих методов контроля занимает одно из ведущих мест. Это связано с ее высокой чувствительностью к поверхностным и подповерхностным дефектам, простотой, универсальностью и наглядностью представления результатов контроля.
Вакуумно-пузырьковый метод контроля позволяет выявлять сквозные дефекты. При контроле данным способом, со стороны проверяемого участка сварного соединения, смоченного индикаторным раствором, устанавливается вакуум-камера и в ней создается разрежение. Благодаря образующемуся при этом перепаду давления, атмосферный воздух проникает через сквозные дефекты, вызывая их пузырьковую индикацию.
Электроискровой метод контроля — метод электрического неразрушающего контроля, основанный на регистрации возникновения электрического пробоя и (или) изменений его параметров в окружающий объект контроля среде или его участке.
Вихретоковый контроль – метод неразрушающего контроля для проверки изделий из токопроводящих материалов на наличие поверхностных дефектов (трещин, волосовин, закатов, надрывов и др.), основанный на взаимодействии внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в объекте контроля этим полем.
Спектральный анализ широко используется в различных отраслях промышленности и науки, и служит универсальным инструментом, который позволяет точно и оперативно исследовать элементный состав вещества. Эта информация необходима для правильного ведения технологических процессов, контроля качества исходных материалов, промежуточного и готового продуктов, а также позволяет создавать новые материалы с заданными качествами.
Металлографический метод контроля – это комплекс испытаний и аналитических мероприятий, направленный на изучение макроструктуры и микроструктуры металлов, исследование закономерности образования структуры и зависимостей влияния структуры на механические, физико – механические и другие свойства металла.
Адгезия – это устойчивость к отслаиванию однослойного или многослойного антикоррозионного покрытия к окрашиваемой поверхности и/или между слоями. Поэтому при монтажных работах по устройству изоляции проводится контроль адгезии, изучается вопрос о соответствии изоляционного покрытия с типом трубопровода и климатом, в котором будет проложена магистраль. Несоответствие может повлечь тепловые потери, ранний износ труб, что потребует дополнительных экономических вложений.
Гидравлическое испытание — необходимая процедура, свидетельствующая о надёжности оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, в течение всего срока их службы, что крайне важно, учитывая серьёзную опасность для жизни и здоровья людей в случае их неисправностей и аварий
Под термином «электробезопасность» понимается система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Одним из мероприятий является проведение контроля электробезопасности электроприборов.
Контроль за состоянием лестниц заключается в периодической проверке прочности их несущих элементов, узлов сопряжения лестниц
Наши преимущества
Квалификация
Специалисты имеют высокую квалификацию и богатый опыт в области неразрушающего контроля и экспертизы промышленной безопасности. Ведущие сотрудники аттестованы по международным уровням и постоянно повышают степень квалификации.
Мобильность
Для нашей компании не существует расстояний и непреодолимых путей. Все услуги оказываются своевременно.
Инновации
Мы шагаем в ногу со временем, внимательно отслеживаем новые разработки в сфере НК и внедряем их в технологический процесс. На поставленные задачи, мы находим оптимальное решение.
Мировые стандарты
Услуги нашей компании предоставляются по общепризнанным стандартам и нормативным документам, принятым в странах СНГ и за пределами.
Партнеры
Наша компания сотрудничает с аттестационными центрами, производителями оборудования и университетами.
Техническое оснащение
Лаборатория полностью укомплектована оборудованием, как инновационным, так и традиционным. В техническом парке компании насчитывается более 50 основных единиц оборудования для неразрушающего контроля.
Разрешительные документы
Наши проекты

Неразрушающий контроль

при строительстве резервуаров ТОО «Транснефть-Урал»

Входной контроль

металлических опор и матч, производимых ТОО «Энергосистемы ЭЛТО» по проекту «Будущего расширения» Тенгизшевроил

Дефектоскопия

металлоёмкостей для хранения серной кислоты АО «СП «Заречное»

Неразрушающий контроль

металлоконструкций на объекте «АбуДаби Плаза»

Обследование сплошности изоляции

на проекте «Устранение дефектов на линейной части МНПП Курганская НУ»

Техническое освидетельствование

сосудов работающих под давлением ТОО «KAZ Minerals Bozshakol»

Экспертиза промышленной безопасности

технологического оборудования АО «ССГПО»

Аттестация

сварщиков и специалистов сварочного производства ТОО "Теплотранзит-Караганда"

Тел. +7 (7212) 996606,
Тел. +7 (708) 4360630
M02F3P7, Қазақстан Республикасы
Қарағанды облысы, ҚАРАҒАНДЫ Қ.
Штурманская К. 7, корпус 2
E-Mail: info@ardcon.kz

CALL ME
+
Call me!